Уведомление за увеличение на капитала

На основание чл.112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на свое заседание от 18.05.2021 г. Съветът на директорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД взе решение за увеличение на капитала на дружеството.

Уведомление