Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.

Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г. може да бъде изтеглен от тук.