Портфейл

Към настоящия момент мениджмънтът е набелязал конкретни инвестиционни проекти, за които предварителните проучвания на съответните пазари показват сериозен потенциал. За някои от тези проекти са водени разговори със съответните собственици, местни банки или други инвеститори в недвижими имоти, и са дискутирани възможности за придобиването им след планираното набиране на капитал от страна на Феникс Капитал Холдинг.