За нас

Основна Дейност

Основните дейности на Феникс Капитал Холдинг включват придобиване на недвижими имоти, тяхното управление (включително отдаване под наем и извършване на строителни дейности и подобрения), и последваща продажба на имотите с цел реализиране на печалба.

По-долу са посочени видовете имоти, които са от основен интерес за Холдинга:

 • Жилищни имоти – основен фокус на Дружеството. Разглеждат се имоти разположени в 3-4 от най-големите градове и големите ски и морски курорти в България, завършени или на краен етап на изграждане, които ще изискват сравнително малки допълнителни инвестиции за довършването им и стартиране на продажбите до 6-12 месеца след придобиването им.
 • Офисни сгради – разположени в най-големите 3-4 града в България, най-вече в София. Дружеството е насочено към придобиването на опериращи офисни сгради, които през годините на бърза експанзия са били кредитирани с кредити с размери доста над сегашните пазарни оценки, или на офисни сгради на краен етап от строителството им.
 • Ваканционни имоти и хотели – Мениджмънтът на Феникс Капитал използва този сегмент от пазара на недвижими имоти в ограничена степен, само по отношение на някои много подценени активи и не като част от основната инвестиционна стратегия на Дружеството.

Делът на имотите от различните видове може да варира в зависимост от наличието на предлагане на активи към момента на осигуряване на финансиране.

Стратегия

През настоящата и следващата година Холдингът планира да набира поетапно капитал с цел инвестиране в „проблемни“ недвижими имоти.

Някои от основните стъпки, които Мениджмънтът възнамерява да осъществява по отношение на новопридобитите активи, ще включват:

 • Изпълнение на необходимите инвестиции и капиталови разходи;
 • Промяна в предназначението на сградите
  (преобразуване на офисни сгради в жилищни, хотелски в жилищни/ваканционни и т.н ако е необходимо.);
 • Подобряване на управлението на притежаваните активи;
 • Подобряване на продажбите;
 • Оптимизация на оборотния капитал;
 • Въвеждане на нови и по-ефективни системи за контрол и отчетност;
 • Подобряване на управленския екип;
 • Оптимизиране на финансовата структура;
 • Намаляване на разходите.

Съвет на Директорите

Феникс Капитал Холдинг АД е с едностепенна система на управление, състояща се от съвет на директорите със следните членове:

 • Зорница Тотева Ганчева
 • Венцислава Благоева Алтънова
 • Мирослав Росенов Георгиев

Феникс Капитал Холдинг се представлява от Изпълнителния директор Венцислава Благоева Алтънова.

Екип

Членовете на екипа на Феникс Капитал Холдинг притежават солиден опит в областта на финансите, инвестициите, структурирането и управлението на проекти в сферата на недвижимите имоти, управление на строителните дейности, оценки и управление на имотите, услуги във връзка с отдаване под наем и продажби, и други.